Quirijnen Consult

Voor de goede orde

Onderzoek en behandeling van psychische problematiek vindt plaats binnen 3 echalons:

 • Huisartsenzorg + ondersteuning GGZ (HA + POH GGZ)
 • Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
 • Gespecialiseerde GGZ (GGGZ)

De essentiële criteria die bij verwijzing naar een echalon een rol spelen zijn:

 • vermoeden DSM-benoemde stoornis
 • ernst problematiek
 • risico
 • complexiteit
 • beloop klachten

Aan de hand van deze criteria worden cliënten in grote lijnen als volgt verwezen:
Verwijzing naar de GGGZ is aan de orde bij een hoog risico en/of hoge complexiteit bij vermoeden van een DSM-benoemde stoornis. De ‘score’ op andere criteria is in die gevallen niet doorslaggevend.

Behandeling door de HA + POH GGZ zelf is aan de orde bij geen vermoeden van DSM-benoemde stoornis; of vermoeden DSM-benoemde stoornis, maar daarbij is de ernst licht of subklinisch, het risico laag, de complexiteit afwezig en de duur (beloop) van de symptomen beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld; of - stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en met een laag risico.

In alle andere gevallen ligt verwijzing naar de GBGGZ voor de hand.

GBGGZ
Voor de GBGGZ worden er 4 integrale zorgproducten onderscheiden, ieder met een maximum duur van behandeling:

 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK), met een maximum behandeltijd van 294 min
 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM), met een maximum behandeltijd van 495 min
 3. Generalistische Basis GGZ Intensief (BI), met een maximum behandeltijd van 750 min
 4. Generalistische Basis GGZ Chronisch(BC), met een maximum behandeltijd van 753 min

GGGZ
Behandeling binnen de GGGZ is DBC GGZ ‘gestuurd’, waarbij DBC staat voor Diagnose Behandelingscombinaties. De implicatie hiervan voor de duur van de behandeling is: zo kort mogelijk en zo lang als nodig.

Kosten
Zowel de GBGGZ als de GGGZ worden vergoed vanuit de basisverzekering.

De maximumtarieven die gelden binnen de GBGGZ en de GGGZ worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, NZa. Dit zijn de tarieven die de zorgverlener maximaal in rekening mag brengen. Dit geldt dus zowel voor verzekerde als voor onverzekerde zorg.

Voor de GBGGZ heeft de NZa de volgende maximumtarieven vastgesteld:

Kort €507,62
Middel €864,92
Intensief €1.356,25
Chronisch €1.251,70

Voor de GGGZ geldt een maximum tarief per DBC.

Declaraties verlopen via contracten met uw zorgverzekeraar en worden niet bij u ingediend. Wel komen de kosten van de behandeling ten laste van uw eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt (zoals kosten voor ziekenhuis, fysiotherapie, medicatie, maar niet de huisarts). U betaalt dus  zelf de eerste €385;- (of meer, als u daarvoor gekozen heeft).

Mocht er sprake zijn van problematiek die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed - er is in dat geval sprake van het zogenaamde overig zorgproduct (OZP) - dan krijgt u van Jac een nota. Het tarief is eveneens door de NZa vastgesteld op €95;89 per klokuur.

Als u de zorgverzekeraar niet wil aanspreken voor vergoeding van de behandeling, dan wordt u beschouwd als een zogenaamde zelfbetaler. Er gelden dan dezelfde NZa tarieven als hierboven genoemd, alleen betaalt u de nota zelf.

No show
Als u niet 24 uur van te voren afzegt, dan kan Jac u een nota sturen. Jac bespreekt deze kwestie altijd met u persoonlijk, want hij erkent uiteraard situaties van overmacht, door bijvoorbeeld ziekte, verkeersperikelen en dergelijke. Daarnaast kan het voorkomen dat hij een fout in zijn agenda heeft gemaakt.

In het geval hij zich toch genoodzaakt ziet u een nota te sturen, hanteert hij een no show tarief voor een gemiste intake dan wel een no show tarief voor een gemiste behandelsessie.

Verwijzing
Een verwijsbrief van uw huisarts is vereist om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
U zult te boek komen te staan met een DSM-V diagnose.

Terugkoppeling verwijzer
In principe vindt schriftelijke terugkoppeling plaats naar de verwijzend huisarts; bij aanvang, over de visie op de gepresenteerde problematiek alsmede het behandelplan, aan het einde, over het behandelverloop alsmede de bereikte resultaten.

ROM
Routine Outcome Monitoring, ROM, is het meetbaar maken middels vragenlijsten van wat er in de behandeling gebeurt. De behandelaar verkrijgt gegevens over de toestand en evolutie van de individuele cliënt, op basis waarvan de behandeling kan worden gestaakt, succesvol kan worden afgesloten of kan worden bijgesteld. ROM geldt als criterium voor een kwalitatief goede praktijkvoering. Zorgverzekeraars stellen ROM als voorwaarde voor vergoeding. In de praktijk betekent dit dat van u wordt gevraagd tenminste aan het begin en aan het einde van de behandeling een digitale vragenlijst in te vullen.

Daarnaast dient bij beëindiging van de behandeling de mate van uw tevredenheid met de behandeling te worden bepaald, eveneens met een digitale vragenlijst.

Dossier- en privacyreglement
Er wordt een dossier aangelegd in een digitale omgeving. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de software van 1nP. Het dossierreglement alsmede het privacyreglement zijn opgesteld door 1nP.

Kwaliteit
Door de beroepsregistraties (BIG) en lidmaatschappen (NIP en VGCt) is Jac gehouden aan de beroepscode van de betreffende beroepsverenigingen.
Informatie over de bijbehorende wet- en regelgeving vindt u bij de betreffende beroepsverenigingen.

Waarneming
De wet vereist dat er waarneming geregeld is in het geval van onverwachte langdurige afwezigheid. Hierdoor is de continuïteit van uw behandeling in het geding. Mocht dit zich voordoen, dan wordt u gebeld door een collega die bespreekt wat voor u de mogelijkheden zijn.

Jac wordt waargenomen door mw dr Y.L.S Smith, klinisch psycholoog & klinisch neuropsycholoog

Waarneming geldt niet als Jac afwezig is door bijvoorbeeld vakantie of studie. U kunt hem dan gewoon per email of telefoon bereiken.

Kwaliteitsstatuut
Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de GGZ en zorgverzekeraars hebben een model kwaliteitsstatuut GGZ opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve GGZ te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de GGZ als regiebehandelaar op mogen treden. Het model kwaliteitsstatuut GGZ is op 31 maart 2016 door het Zorginstituut Nederland  opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van GGZ in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders als voor instellingen. Het model kwaliteitsstatuut GGZ geeft aan wat er in deze kwaliteitsstatuten geregeld moet zijn. Het is een dynamisch document, en zal daarom regelmatig worden geëvalueerd en worden aangepast. Ook is het zo opgesteld dat het ook toegepast kan worden in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de kinder- en jeugd-GGZ, de langdurige zorg en de overige zorg.

Jac beschikt over een kwaliteitsstatuut.

Avg
Jac hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Hoe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt omgegaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat beschreven in zijn privacystatement.